Rekrutacja

Harmonogram

HARMONOGRAM REKRUTACJI

Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2023/2024

 

do liceum ogólnokształcącego:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.        

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

od końca lutego 2023r.

-

2.        

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 15 maja 2023 r.

do 21 czerwca 2023r.

do godz. 15:00

od 1 sierpnia 2023r.

do 4 sierpnia 2023r.

3.        

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

- kopię świadectwa ukończenia podstawowej lub oryginał

- kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub oryginał

od 23 czerwca 2023r.

do 10 lipca 2023 r.

do godz. 15:00

-

4.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków

do 11 lipca 2023 r.

do 8 sierpnia 2023r.

5.        

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 14 lipca 2023r.

10 sierpnia 2023r.

6.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

17 lipca 2023r.

14 sierpnia 2023r.

7.        

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

- karta zdrowia, 2 zdjęcia (fotografia 30x42 mm)

od 17 lipca 2023r.

do 20 lipca 2023r.

do godz. 15:00

od 12 sierpnia 2023r.

do 18 sierpnia 2023r.

do godz. 15:00

8.        

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

21 lipca 2023 r.

do godz. 14:00

21 sierpnia 2023 r.

9.        

Poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

do 24 lipca 2023r.

22 sierpnia 2023 r.

10.     

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

do 25 lipca 2023r.

do 24 sierpnia 2023r.

11.     

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od wystąpienia o sporządzenie uzasadnienie odmowy przyjęcia

12.     

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia

13.     

Rozpatrzenie przez dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

do Gimnazjum we Frankfurcie:

Lp.

Zadania rekrutacyjne

Terminy

1.

Składanie podań do Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie: podanie, świadectwo z klasy VII szkoły podstawowej (promocyjne do klasy VIII).

do 10 maja 2023r.

2.

W Zespole Szkół Licealnych w Słubicach

- spotkanie informacyjne dla kandydatów do Projektu

- pisemny test selekcyjny z języka niemieckiego

13 maja 2023r.

godz. 11:00

godz. 11:30-13:00

3.

Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum im. Karla Liebknechta we Frankfurcie/O dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu

od 5 do 6 czerwca 2023 r.

4.

Poinformowanie kandydatów do Projektu o przyjęciu do szkoły

12 czerwca 2023 r.

5.

Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie.

19 czerwca 2023 r. o godz. 17:00

6.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,

- wyniki egzaminów ósmoklasisty (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,

- podanie o miejsce w internacie.

 

od 23 czerwca 2023r.

do 30 czerwca 2023 r.

do 21 czerwca 2023r.