Matura

Maturzysto !!!

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2021 roku.

 

 1.  

Sesja egzaminacyjna od 4 maja (wtorek) do 20 maja 2021r. – w naszej szkole

 1.  

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

 1.  

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

 1.  

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

 1.  

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

 1.  

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

 1.  

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc

 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów

 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.

 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają (j. polski)

 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.

 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.

 7. ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole.

 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)

 1.  

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

 1.  

Terminy egzaminów pisemnych:

4.05 (wtorek) – j. polski PP(Poziom Podstawowy), 5.05 (środa) – matematyka PP, 6.05 (czwartek)– j. angielski PP, 7.05 (piątek) - j. angielski PR,

10.05 (poniedziałek) – j, polski PR(Poziom Rozszerzony), 11.05 (wtorek) – matematyka PR i 14:00 WOS PR, 12.05 (środa) ‑biologia, 13.05 (czwartek) – geografia PR i 14:00 j. niemiecki PP oraz j. rosyjski PP, 14.05 (piątek) – chemia PR i 14:00 j. niemiecki PR,

17.05 (poniedziałek) –historia PR i 14:00 j. rosyjski PR, 18.05 (wtorek) - fizyka PR, 19.05 (środa) ‑informatyka.

 1.  

Egzaminy ustne odbędą się w terminie od 7 do 20 maja 2021 – termin ustali dyrekcja szkoły

 1.  

Przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min)

 2. wchodzi na salę w kolejności wg listy, po okazaniu dow. osobistego losuje bilet z nr. zadania

 3. przygotowuje się 15 min robiąc notatki na kartce z pieczątką szkoły, omawia zagadnienie (monolog do 10 min) i rozmowa (5 min) – 15 minut trwa egzamin (w sali mogą przebywać dwie osoby: zdający i przygotowujący się)

 1.  

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min),

 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 zestaw z dostępnych zestawów,

 3. omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – egzamin trwa 15 minut (w sali przebywa jedna osoba – zdający.

 1.  

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów

 1.  

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

 1.  

Wyniki egzaminu: 5 lipca 2021 w sekretariacie szkoły.

 1.  

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

 1.  

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 7 do 12 czerwca 2021r. –część ustna a od 1 do 16 czerwca 2021r. –część pisemna

 1.  

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • do 12 lipca 2021, składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu

 • poprawkowy egzamin: cz. pisemna 24 sierpnia 2021 r. (wtorek), godz. 9:00 ustna 23–24 sierpnia 2021r. (termin ustala dyr. szkoły) wyniki egzaminu poprawkowego: 10 września 2021.

 1.  

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

 1.  

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl, www.cke.gov.pl