Wydrukuj tę stronę

Maturzysto

Informacje dla zdających egzamin maturalny w 2020 roku.

 

 1

Sesja egzaminacyjna od 4 maja (piątek) do 19 maja 2020r. – w naszej szkole

 2

Na egzamin przychodzi się co najmniej 15 min. przed czasem

 3

Przybycie na egzamin po czasie, jest traktowane jako rezygnacja z egzaminu

 4

Wygląd zdających, członków komisji - odświętny

 5

Konieczność posiadania dowodu osobistego, długopisu z czarnym kolorem tuszu.

 6

Zakaz posiadania aparatu telefonicznego, fotograficznego na egzaminie pisemnym, ustnym. Posiadanie sprzętu elektronicznego jest podstawą do przerwania egzaminu zdającemu

 7

Przebieg egzaminu pisemnego

 1. podpisanie listy obecności, losowanie numerków i zajęcie miejsc
 2. otrzymanie arkuszy, naklejek identyfikatorów
 3. sprawdzenie czy arkusz jest kompletny, naklejenie identyfikatorów na arkusz i kartę odpowiedzi, zapoznanie się z instrukcją.
 4. uczniowie korzystający z dostosowań np. dyslektycy – zaznaczają
 5. czas wypełniania arkuszy-podany na 1 stronie arkusza i napisany na tablicy.
 6. zgłoszenie gotowości ukończenia egzaminu przez podniesienie ręki.
 7. ostatnia osoba z sali jest obecna przy pakowaniu arkuszy, składa podpis w protokole
 8. można korzystać z materiałów i przyborów pomocniczych, których wykaz ogłosił dyrektor CKE (bez ołówka, korektora)
 8

W przypadku konieczności wyjścia z sali (egzamin pisemny) zadający zgłasza potrzebę, zamyka arkusz, zostawia go na swoim stoliku, wychodzi z członkiem ZN – o wyjściu zapis w protokole

 9

Terminy egzaminów pisemnych: 4.05 – j, polski PP+PR,   5.05 – matematyka PP i j. łaciński PR, 6.05 – j. angielski PP+PR, 7.05-mat. PR, 8.05 – biologia PR i WOS PR, 11.05 - chemia PR i informatyka PR, 12.05 - j. niem. 13.05 – geografia PR, 14.05 – j. rosyjski PP+PR, 18.05 – fizyka PR i historia PR.

 10

Egzaminy ustne odbędą się w terminie od 7 do 22 maja 2020 – termin ustali dyrekcja szkoły

 11

Przebieg egzaminu ustnego z j. polskiego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min)
 2. wchodzi na salę w kolejności wg listy, po okazaniu dow. osobistego losuje bilet z nr. zadania
 3. przygotowuje się 15 min robiąc notatki na kartce z pieczątką szkoły, omawia zagadnienie (monolog do 10 min) i rozmowa (5 min) – 15 minut trwa egzamin(w sali mogą przebywać dwie osoby: zdający i przygotowujący się)
 
 12

Przebieg egzaminu ustnego z języka obcego. Zdający

 1. przybywa na egzamin w określonym terminie (z zapasem około 30 min),
 2. wchodzi na salę w kolejności ustalonej na liście, losuje 1 zestaw z dostępnych zestawów,
 3. omawia zagadnienia z zestawu i odpowiada na pytania – egzamin trwa 15 minut (w sali przebywa jedna osoba – zdający.
 
 13

Nie zdanie egzaminu lub rezygnacja, nie przeszkadza aby przystąpić do następnych egzaminów

 
 14

Unieważnienie egzaminu może nastąpić w przypadku stwierdzenia niesamodzielnej pracy zdającego w trakcie egzaminu lub podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych.

 
 15

Wyniki egzaminu: 3 lipca 2020 w sekretariacie szkoły.

 
 16

W przypadkach losowych, można skorzystać z terminu dodatkowego. Zdający lub jego rodzice najpóźniej w dniu egzaminu składają udokumentowany wniosek do dyrektora szkoły.

 
 17

EGZAMIN MATURALNY W TERMINIE DODATKOWYM: od 1 do 6 czerwca 2020r. –część ustna od 1 do 17 czerwca 2020r. –część pisemna

 
 18

Absolwent, który przystąpi do wszystkich egzaminów obowiązkowych, ale z jednego egzaminu uzyska mniej niż 30% ma możliwość zdawania egzaminu poprawkowego w sierpniu.

 • w terminie 7 dni (do 10 lipca 2020), składa oświadczenie o chęci przestąpienia do egzaminu
 • poprawkowy egzamin: cz. pisemna 25 sierpnia 2020 r. (wtorek), godz. 9:00ustna 24–25 sierpnia 2020r.(termin ustala dyr. szkoły)wyniki egzaminu poprawkowego: 11 września 2020.
 
 19

Kto nie uzyska świadectwa dojrzałości, może ponownie przystąpić w kolejnych sesjach wiosennych w okresie 5 lat od pierwszego egzaminu z zaliczeniem egzaminów zdanych

 
 20

Szczegółowe informacje znajdziesz w „Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020 na stronach: loslubice.edu.pl, www.oke.poznan.pl

 

Czytany 16280 razy