brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Kryteria 2014

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2014/2015


I. ZASADY OGÓLNE

1. Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych;
- Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:
- do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum,
- do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

3. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych za:
- egzamin gimnazjalny, oceny z zajęć edukacyjnych,
- inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym:
a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.
b) za ocenę z języka polskiego - 17 pkt.
c) za ocenę z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie 48 pkt. (po 16 pkt. za każde zajęcia edukacyjne),
d) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 35 punktów:
* ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
* zachowanie: wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 1pkt.
* wolontariat i osiągnięcia sportowe maksymalnie 5 punktów w tym:
- wolontariat w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego – 3pkt.
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim - 5 pkt,
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym - 3 pkt.
* inne osiągnięcia – maksymalnie 20 punktów
- uzyskanie tytułu finalisty konkursów, turniejów i olimpiad (wykaz nr 1.) - 15 pkt. a dwóch i więcej tytułów finalisty - 20 pkt.,
- uzyskanie tytułu laureata – maksymalnie 10 pkt., gdzie tytuł laureata - 7 pkt., tytułu finalisty – 4 pkt. w konkursach (wykaz nr 2)

2. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty:

1) z języka polskiego:
celujący - 17 pkt.
bardzo dobry - 15 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
celujący - 16 pkt.
bardzo dobry - 14 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych z wszystkich części tych egzaminów (według zaświadczenia OKE) przez wskaźnik 0,2 (zaokrąglony do całości).
Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę.
Za egzamin gim. z przed 2012r. przyznawana jest łączna liczba punktów z obu części.

4. Kierunki kształcenia – klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi:

IA - politechniczna

IB - europejska

IC - humanistyczna

ID - medyczna

przedmioty rozszerzone

MATEMATYKA,

INFORMATYKA, BIOLOGIA

JĘZYK OBCY*

GEOGRAFIA,

WOS

JĘZYK OBCY*

JĘZYK POLSKI

HISTORIA,

JĘZYK. OBCY*

BIOLOGIA,

CHEMIA

JĘZYK. OBCY*

kandydat wpisuje na podaniu :wybór klasy ,wybrany język* (niemiecki lub angielski) jako rozszerzony

IA - politechniczna

IB - europejska

IC - humanistyczna

ID - medyczna

przedmioty dodatkowe

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo

Ekonomia w praktyce

Publikacja danych

Przyroda

Publikacja danych

Teatr

Historia i społeczeństwo

Publikacja danych

5.Przewidujemy możliwość realizacji przez uczniów innych przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych:

I A

I B

I C

ID

matematyka, informatyka, geografia, język obcy

geografia, historia informatyka,

język obcy

język polski, geografia,

język obcy

 

matematyka, biologia, historia, język obcy

geografia, historia, matematyka, język obcy

język polski, biologia, język obcy

 

informatyka, biologia, historia, język obcy

     

6. Przedmioty punktowane do rekrutacji za oceny na świadectwie wg. przyjętych zasad:

a) język polski - we wszystkich klasach,
b) trzy wybrane przedmioty w zależności od wyboru klasy

I A

I B

I C

ID

MATEMATYKA, BIOLOGIA

JĘZYK OBCY**

GEOGRAFIA,

WOS

JĘZYK OBCY**

HISTORIA,

WOS

JĘZYK. OBCY**

BIOLOGIA,

CHEMIA

JĘZYK. OBCY**

**obowiązkowy język obcy wybrany przez ucznia jako język rozszerzony
c) w przypadki deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach międzyodziałowych punktowane będą oceny na świadectwie odpowiednio:

I A

I B

I C

ID

matematyka, geografia, język obcy

geografia, historia,

język obcy

historia, geografia,

 język obcy

 

matematyka, historia,

język obcy

geografia, matematyka,

 język obcy

historia, biologia, język obcy

 

biologia, historia,

język obcy

     

7. W przypadku, gdyby z powodu zbyt małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i z rodzin zastępczych,

2) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publiczną poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

3) Wszelkie zasady rekrutacji reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. oraz zarządzenie Nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.02.2014r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015.

Wykaz nr 1. Konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009r. Nr 126, poz. 1041).

Wykaz nr 2. Konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF ,,Świat polskiej fizyki”, Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”, XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”, Ogólnopolski Konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt: „W Kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989”, Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”, Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, Wojewódzki Konkurs „Czytanie Warte Zachodu”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe.

Kryteria przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 zostały przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia 6 marca 2014r.

 

 

Czytany 3884 razy
Więcej w tej kategorii: Harmonogram »
Joomla Templates - by Joomlage.com