brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59.
 2. 2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60.
 3. 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586.
 4. 4.Zarządzenie Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 

I ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej;

-  Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,

-  Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów szkoły podstawowej,

-  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:

-  do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum, absolwenci szkoły podstawowej,

-  do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

 1. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie zewnętrznym (max 100 pkt.), oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (max 100 pkt.).
 2. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.
 3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji zawiera Harmonogram rekrutacji.

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200 pkt.
 2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

Uzyskane punkty za świadectwo                                                                                    max 100 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi                                                                                 max 3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem                                                  max 7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie                                                  max 18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)                                                            max 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)                                                                    max 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)                                                                   max 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)                                                                  max 18 pkt

 1. Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły punktowane są według zasady:

-       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty konkursu przedmiotowego: tytuł finalisty - 10 pkt., tytuł laureata 7 pkt, tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,

-       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim (konkursy rozwijające uzdolnienia, zawodoznawcze …) tytułu finalisty – 10 pkt., tytułu laureata - 4 pkt., tytułu finalisty z przedmiotu artystycznego lub nie objętego ramowym planem nauczania- 3 pkt.

-       uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

-       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt., krajowym 3 – pkt. wojewódzkim – 2 pkt. powiatowym 1 – pkt.

 1. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły na punkty z języka polskiego, matematyki i z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 2. Dwa wybrane przedmioty punktowane są do rekrutacji w zależności od klasy.

dla absolwentów szkoły podstawowej

I A

I B

I C

informatyka, fizyka

historia, geografia

biologia, chemia

dla absolwentów gimnazjum

I A

I B

I C

I D

informatyka, fizyka

lub

informatyka, geografia

geografia, wos

geografia, historia

biologia, chemia

 1. Liczbę punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych przez odpowiedni wskaźnik podany w tabeli.

Uzyskane punkty za egzamin ośmioklasisty                                                          max 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                                                       100%X0,35=35 pkt

wynik z matematyki                                                                                              100%X0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   100%X0,3=30 pkt

Uzyskane punkty za egzamin gimnazjalny                                                           max 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                                                       100%X0,2=20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie                                                             100%X0,2=20 pkt

wynik z matematyki                                                                                              100%X0,2=20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii                                                              100%X0,2=20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   100%X0,2=20 pkt

na poziomie podstawowym

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   nie przelicza się

na poziomie podstawowym

 1. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt. W tym sumę punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez dwa a sumę punktów z biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się punkty z języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 3. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli z wyłączeniem dyrektora oraz nauczyciela którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach (art. 20t ust. 7 ustawy).
 3. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
 4. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 5. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierających: datę posiedzenia, imiona i nazwiska składu komisji, informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję, podpisy przewodniczącego i członków komisji.
 6. Przekazanie dyrektorowi szkoły sporządzonych protokołów, list kandydatów sporządzonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Regulamin rekrutacji został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26.02.2019r.

Czytany 404 razy
Joomla Templates - by Joomlage.com