brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Regulamin rekrutacji - dorośli

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słubicach (forma zaoczna) na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586.
 3. Zarządzenie Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 1. Nabór kandydatów do Liceum prowadzony jest według zasad określonych w odpowiednich przepisach dotyczących rekrutacji w szkołach dla dorosłych.
 2. O przyjęcie do Liceum mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy mają 18 lat lub w danym roku kalendarzowym ukończą 18 lat.
 3. W szczególnych przypadkach do szkoły przyjmowani są również słuchacze niepełnoletni.
 4. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należą:
  1. ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów;
  2. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Dyrektor Liceum może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. Kandydaci do Liceum powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający:
 • dane osobowe, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub numer paszportu, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • dwa zdjęcia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie dokumenty posiada)
 1. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, są przechowywane w szkole przez rok.
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny określa Zarządzenie lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Regulamin rekrutacji został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26.02.2019r.

Czytany 263 razy
Więcej w tej kategorii: « Regulamin rekrutacji
Joomla Templates - by Joomlage.com