brazowe liceum 2019
Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Liceum Ogólnokształcące w ZSL im. Z. Herberta w Słubicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2019 i przysługuje mu tytuł "Brązowej Szkoły 2019".

plan

 

 

matura

 

rekrutacja

 

galeria

 

Rekrutacja

Rekrutacja (9)

czwartek, 28 luty 2019 10:35

Regulamin rekrutacji - dorośli

Napisał

Regulamin rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Słubicach (forma zaoczna) na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59.
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586.
 3. Zarządzenie Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 1. Nabór kandydatów do Liceum prowadzony jest według zasad określonych w odpowiednich przepisach dotyczących rekrutacji w szkołach dla dorosłych.
 2. O przyjęcie do Liceum mogą ubiegać się absolwenci zasadniczej szkoły zawodowej, gimnazjum, ośmioklasowej szkoły podstawowej, którzy mają 18 lat lub w danym roku kalendarzowym ukończą 18 lat.
 3. W szczególnych przypadkach do szkoły przyjmowani są również słuchacze niepełnoletni.
 4. W celu przeprowadzenie rekrutacji do klas pierwszych Dyrektor Liceum powołuje szkolną komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków komisji.
 5. Do zadań szkolnej komisji rekrutacyjnej należą:
  1. ustalenie na podstawie wyników postępowania rekrutacyjnego listy przyjętych i nieprzyjętych kandydatów;
  2. ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły;
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Dyrektor Liceum może odstąpić od powołania komisji, jeżeli liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie do szkoły jest mniejsza lub równa liczbie wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła.
 2. Kandydaci do Liceum powinni złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły zawierający:
 • dane osobowe, dokumentu potwierdzającego tożsamość lub numer paszportu, imiona rodziców, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu;
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej, lub zasadniczej szkoły zawodowej;
 • dwa zdjęcia;
 • orzeczenie o niepełnosprawności, opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej (o ile kandydat takie dokumenty posiada)
 1. Dane osobowe kandydatów, którzy nie zostali przyjęci, są przechowywane w szkole przez rok.
 2. Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na dany rok szkolny określa Zarządzenie lubuskiego Kuratora Oświaty.

 

Regulamin rekrutacji został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26.02.2019r.

czwartek, 28 luty 2019 10:09

Regulamin rekrutacji

Napisał

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej

Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach

na rok szkolny 2019/2020

Podstawa prawna:

 1. 1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59.
 2. 2.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60.
 3. 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586.
 4. 4.Zarządzenie Nr 7/2019 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2019/2020.

 

I ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej;

-  Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,

-  Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów szkoły podstawowej,

-  Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej.

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:

-  do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum, absolwenci szkoły podstawowej,

-  do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

 1. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie zewnętrznym (max 100 pkt.), oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (max 100 pkt.).
 2. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.
 3. Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji zawiera Harmonogram rekrutacji.

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200 pkt.
 2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

Uzyskane punkty za świadectwo                                                                                    max 100 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi                                                                                 max 3 pkt

świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem                                                  max 7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie                                                  max 18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)                                                            max 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)                                                                    max 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)                                                                   max 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)                                                                  max 18 pkt

 1. Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły punktowane są według zasady:

-       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty konkursu przedmiotowego: tytuł finalisty - 10 pkt., tytuł laureata 7 pkt, tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,

-       uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim (konkursy rozwijające uzdolnienia, zawodoznawcze …) tytułu finalisty – 10 pkt., tytułu laureata - 4 pkt., tytułu finalisty z przedmiotu artystycznego lub nie objętego ramowym planem nauczania- 3 pkt.

-       uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.

-       uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt., krajowym 3 – pkt. wojewódzkim – 2 pkt. powiatowym 1 – pkt.

 1. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły na punkty z języka polskiego, matematyki i z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 2. Dwa wybrane przedmioty punktowane są do rekrutacji w zależności od klasy.

dla absolwentów szkoły podstawowej

I A

I B

I C

informatyka, fizyka

historia, geografia

biologia, chemia

dla absolwentów gimnazjum

I A

I B

I C

I D

informatyka, fizyka

lub

informatyka, geografia

geografia, wos

geografia, historia

biologia, chemia

 1. Liczbę punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych przez odpowiedni wskaźnik podany w tabeli.

Uzyskane punkty za egzamin ośmioklasisty                                                          max 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                                                       100%X0,35=35 pkt

wynik z matematyki                                                                                              100%X0,35=35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   100%X0,3=30 pkt

Uzyskane punkty za egzamin gimnazjalny                                                           max 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                                                       100%X0,2=20 pkt

wynik z historii i wiedzy o społeczeństwie                                                             100%X0,2=20 pkt

wynik z matematyki                                                                                              100%X0,2=20 pkt

wynik z biologii, chemii, fizyki i geografii                                                              100%X0,2=20 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   100%X0,2=20 pkt

na poziomie podstawowym

wynik z języka obcego nowożytnego                                                                   nie przelicza się

na poziomie podstawowym

 1. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.


III POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt. W tym sumę punktów z historii i wiedzy o społeczeństwie dzieli się przez dwa a sumę punktów z biologii, chemii, fizyki, geografii dzieli się przez 4.
 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się punkty z języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 3. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli z wyłączeniem dyrektora oraz nauczyciela którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 

 1. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.
 2. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach (art. 20t ust. 7 ustawy).
 3. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom
 4. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 5. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierających: datę posiedzenia, imiona i nazwiska składu komisji, informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję, podpisy przewodniczącego i członków komisji.
 6. Przekazanie dyrektorowi szkoły sporządzonych protokołów, list kandydatów sporządzonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

Regulamin rekrutacji został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 26.02.2019r.

poniedziałek, 03 grudzień 2018 11:05

Oferta

Napisał

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Licealnych
Im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

 

Liceum Ogólnokształcące

 1. klasa politechniczna z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język angielski matematyka, informatyka;
 2. klasa europejska z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język angielski, wiedza o społeczeństwie, geografia;
 3. klasa językowa z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język angielski, język polski i język niemiecki;
 4. klasa medyczna z przedmiotami w zakresie rozszerzonym: język angielski, biologia, chemia.

 

Szkolny Projekt Polsko-Niemiecki kończący się maturą niemiecką

IX klasa w Gimnazjum we Frankfurcie.
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: (pięć przedmiotów)

 

 • język niemiecki, matematyka, język polski (jako język obcy) i
 • biologia lub fizyka lub chemia i
 • historia lub geografia lub psychologia lub sztuka
niedziela, 24 czerwiec 2018 19:40

Klauzula informacyjna

Napisał

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
w ramach procesu rekrutacji do Zespołu Szkół Licealnych
im. Zbigniewa Herberta w Słubicach


Podstawa prawna: art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 – zwanego dalej Rozporządzeniem.
Informujemy, że:

 1. Administratorami danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach ul Bohaterów Warszawy 3
 2. Kontakt z inspektorem ochrony danych u Administratora - Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach - jest możliwy przy użyciu danych kontaktowych szkoły: pisemnie, poprzez e-mail, telefonicznie. Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych, a inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji;
 3. Dane osobowe kandydatów oraz rodziców lub opiekunów prawnych kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego odpowiednio:
  - do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.),
  - od 25 maja 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO.
  W związku z procesem rekrutacji, które określają treść wniosku o przyjęcie do szkoły i jego załączników, kryteria rekrutacyjne i sposób ich określenia przez organ prowadzący, zasady dostosowania placówki do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a także zasady przechowywania danych osobowych kandydatów i dokumentacji postępowania rekrutacyjnego;
 4. Odbiorcą danych osobowych zawartych we wniosku może być: uprawniony podmiot obsługi informatycznej dostarczający na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, organ prowadzący, organy administracji publicznej uprawnione do uzyskania takich informacji na podstawie przepisów prawa;
 5. Informacje dotyczące prowadzonego postępowania rekrutacyjnego, w tym w szczególności informacje o fakcie zakwalifikowania i przyjęcia kandydata będą przekazywane indywidualnie w sekretariacie szkoły
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej;
 7. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w art. 160 ustawy Prawo oświatowe, z którego wynika, że dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczęszcza do szkoły, zaś dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem;
 8. Prawnym opiekunom kandydata przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka (kandydata), żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.
 9. W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO;
 10. W trakcie przetwarzania danych na potrzeby procesu rekrutacji nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące przyjęcia do szkoły nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów;
 11. Rodzicom lub opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie rekrutacji narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa gdy uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie, jeśli w przyszłości powołany by został innych organ nadzorczy, ten organ właśnie będzie właściwy do rozpatrzenia skargi, z tym że prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego;
 12. Podanie danych zawartych w niniejszym formularzu i dołączonych dokumentach nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się o przyjęcie do szkoły lub umożliwiającym korzystanie z pierwszeństwa w przyjęciu na podstawie poszczególnych kryteriów naboru, co wynika w szczególności z przepisów wskazanych w pkt 3, co oznacza, że podanie danych zawartych we wniosku jest konieczne dla uczestniczenia w procesie rekrutacji do szkoły, natomiast podanie (w tym dołączenie stosownych dokumentów) danych potwierdzających spełnianie poszczególnych kryteriów pierwszeństwa w rekrutacji jest konieczne, aby móc korzystać z tych kryteriów.
wtorek, 25 kwiecień 2017 09:23

Harmonogram rekrutacji

Napisał

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI

do Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach na rok szkolny 2019/2020

 

do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży i liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

Lp.

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

Publiczna informacja dyrektora szkoły o zasadach rekrutacji w szczególności wykaz zajęć edukacyjnych których oceny będą brane pod uwagę przy rekrutacji

do końca lutego 2019r.

do końca lutego 2019r.

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły

od 13 maja 2019

do 17 czerwca 2019r.

od 12 do 17 lipca 2019r.

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o:

-         świadectwo ukończenia szkoły

-         zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

od 21 do 25 czerwca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 26 czerwca 2019

26 lipca 2019r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez organ prowadzący okoliczności wskazanych w oświadczeniach.

do 3 lipca 2019r.

do 31 lipca 2019r.

 

Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4 lipca 2019r. godz. 12:00

9 sierpnia 2019r. o godz. 12:00

 

Potwierdzenie przez kandydata woli podjęcia nauki w szkole w postaci przedłożenia: i złożenie dokumentów:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (jeżeli nie zostały złożone wcześniej)

do 11 lipca 2019 do godz. 15:00

do 12 sierpnia 2019 do godz. 15:00

 

Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

12 lipca 2019r. godz. 12:00

13 sierpnia 2019r. o godz. 12:00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły Lubuskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu rekrutacyjnym.

Niezwłocznie po podaniu do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych w postępowaniu uzupełniającym.

 

do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadgimnazjalnym)

 

Lp.

Zadania rekrutacyjne

Terminy

1.

Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie: podanie, świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum lub świadectwo ukończenia klasy VII szkoły podstawowej.

do 29 marca 2019r.

2.

Testowy egzamin selekcyjny z języka niemieckiego w ZSL w Słubicach (I etap)

6 kwietnia 2019r.

o godz. 11:00

3.

Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum we Frankfurcie (II etap)

13-17 i 20-24 maja 2019r.

4.

Pisemne potwierdzenie o przyjęciu do szkoły przez stronę niemiecką

pisma wysłane

27 maja 2019r.

5.

Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie.

06 czerwca 2019r.

godz. 17:30,

6.

Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):

- świadectwo ukończenia gimnazjum,

- wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,

- podanie o miejsce w internacie.

do końca czerwca 2019r.

wtorek, 25 kwiecień 2017 06:58

Regulamin rekrutacji 2017

Napisał

REGULAMIN REKRUTACJI do klasy pierwszej
Liceum Ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2017/2018


Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.59.
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) Dz.U.2017.60.
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum (Dz. U. z dnia 14 marca 2017 r.) Dz.U.2017.586.
4. Zarządzenie Nr 18/2017 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2017/2018.

 

I. ZASADY OGÓLNE

 1. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej;

  - Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,
  - Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie zaocznej.

 2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:

  - do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum,
  - do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

 3. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych za egzamin gimnazjalny (max 100 pkt.), oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 100 pkt.).

 4. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.

 5. Załącznik Nr 1 do Regulaminu rekrutacji zawiera Harmonogram rekrutacji.

 

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200 pkt.

 2. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych z wszystkich egzaminów przez wskaźnik 0,2 (zaokrąglony do całości). Wyniki egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie są brane pod uwagę.

 3. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.
  1. za ocenę z języka polskiego - 18 pkt.
  2. za ocenę z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie 54 pkt. (po 18 pkt. za każde zajęcia edukacyjne),
  3. za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt.
  4. za osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 18+3=21 pkt.
   • wszystkie osiągnięcia ucznia w konkursach, zawodach - 18 pkt. (w przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum)
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty konkursu przedmiotowego: tytuł finalisty - 10 pkt., tytuł laureata 7 pkt, tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
   • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turnieju o zasięgu ogólnopolskim (konkursy rozwijające uzdolnienia, zawodoznawcze ...) tytułu finalisty – 10 pkt., tytułu laureata - 4 pkt., tytułu finalisty z przedmiotu artystycznego lub nie objętego ramowym planem nauczania- 3 pkt.
   • uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
   • - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
   • - dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 pkt.,
   • - dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
   • - tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
   • - tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
   • - tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
   • uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt., krajowym 3 – pkt. wojewódzkim – 2 pkt. powiatowym 1 – pkt.
  5. aktywność społeczna - na rzecz środowiska szkolnego, wolontariatu – 3 pkt.
 4. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty z języka polskiego i z trzech wybranych zajęć edukacyjnych: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.

 5. Przedmioty punktowane do rekrutacji wg. przyjętych zasad.

  a) język polski - we wszystkich klasach,
  b) trzy wybrane przedmioty w zależności od klasy

  IA  IB  IC  ID 
  - MATEMATYKA
  - FIZYKA/GEOGRAFIA
  - J. OBCY**
  - GEOGRAFIA
  - WOS
  - J. OBCY**
  - HISTORIA/GEOGRAFIA/BIOLOGIA
  - WOS
  - J. OBCY**
  - BIOLOGIA
  - CHEMIA
  - J. OBCY**

  **obowiązkowy język obcy wybrany przez ucznia jako język rozszerzony

 6. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.

 

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się punkty wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.

 2. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na podstawie art. 44zz ust. 2 ustawy przelicza się punkty z języka obcego nowożytnego wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum według skali: celujący - 20 pkt. bardzo dobry - 18 pkt., dobry - 13 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.

 3. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli z wyłączeniem dyrektora oraz nauczyciela którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.

 4. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  • Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.
  • Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach (art. 20t ust. 7 ustawy).
  • Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom.
  • Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  • Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierających: datę posiedzenia, imiona i nazwiska składu komisji, informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję, podpisy przewodniczącego i członków komisji.
  • Przekazanie dyrektorowi szkoły sporządzonych protokołów, list kandydatów sporządzonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.

 

Regulamin rekrutacji został przyjęty do realizacji na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia 25 kwietnia 2017r.

wtorek, 10 marzec 2015 09:18

Kryteria 2015

Napisał

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2015/2016

 

I. ZASADY OGÓLNE

1. Szkoła prowadzi rekrutację do klasy pierwszej;
- Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie stacjonarnej.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:
- do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum,
- do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

3. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych za:
- egzamin gimnazjalny (max 100 pkt.),
- oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum (max 100 pkt.).

4. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym:
a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.
b) za ocenę z języka polskiego - 17 pkt.
c) za ocenę z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie 48 pkt. (po 16 pkt. za każde zajęcia edukacyjne),
d) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 35 pkt.,

* ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
* zachowanie: wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 3 pkt., dobre - 1pkt
* wolontariat i osiągnięcia sportowe maksymalnie 5 punktów w tym:

- wolontariat w którym uczeń uczestniczył systematycznie co najmniej przez jeden rok szkolny – 3 pkt.
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne,: powiatowe - 3 pkt. wojewódzkie - 5 pkt,

* inne osiągnięcia - maksymalnie 20 pkt.

- uzyskanie tytułu finalisty konkursów, turniejów i olimpiad (wykaz nr 1.) - 15 pkt. a dwóch i więcej tytułów finalisty - 20 pkt.,
- uzyskanie tytułu laureata – maksymalnie 10 pkt., gdzie tytuł laureata - 7 pkt., tytułu finalisty - 4 pkt. w konkursach (wykaz nr 2)

2. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty;

1) z języka polskiego:

celujący - 17 pkt.
bardzo dobry - 15 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.

2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:

celujący - 16 pkt.
bardzo dobry - 14 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych z wszystkich egzaminów przez wskaźnik 0,2 (zaokrąglony do całości).
Wyniki egzaminu z języka obcego na poziomie rozszerzonym nie są brane pod uwagę.

4. Przedmioty punktowane do rekrutacji wg. przyjętych zasad.
a) język polski - we wszystkich klasach,
b) trzy wybrane przedmioty w zależności od klasy

I A I B I C I D

MATEMATYKA

FIZYKA

J. OBCY**

- GEOGRAFIA

- WOS

- J. OBCY**

- HISTORIA

- WOS

- J. OBCY**

- BIOLOGIA

- CHEMIA

- J. OBCY**

**obowiązkowy język obcy wybrany przez ucznia jako język rozszerzony

c) w przypadku deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach międzyoddziałowych, punktowane będą oceny na świadectwie odpowiednio:

I A I B I C I D

MATEMATYKA

GEOGRAFIA

J. OBCY

- GEOGRAFIA

- MATEMATYKA

- J. OBCY

- HISTORIA

- GEOGRAFIA

- J. OBCY

 

MATEMATYKA

BIOLOGIA

J. OBCY

 

- HISTORIA

- BIOLOGIA

- J. OBCY

 

 

5. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i z rodzin zastępczych,

2) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

3) Wszelkie zasady rekrutacji reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. oraz Zarządzenie Nr 11/2015 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 lutego 2015r. i Nr 14/2015 z dnia 3 marca 2015r w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz punktowania osiągnięć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym w województwie lubuskim na rok szkolny 2015/2016.

Powyższe kryteria i warunki Rada Pedagogiczna przyjęła na posiedzeniu dnia 9 marca 2015r.

Wykaz nr 1. Konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009r. Nr 126, poz. 1041).

Wykaz nr 2. Konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty co najmniej na ostatnim szczeblu: Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę", Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego", Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", VII Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka" i „Plastyka", XXXIII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF ,,Świat polskiej fizyki", Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin", Ogólnopolski Konkurs „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989", Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II", VII Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą", "Czytanie Warte Zachodu", Wojewódzki Konkurs z Języka Francuskiego, Ogólnopolski "Konkurs Ojczyzny Polszczyzny", Konkurs Poprawnej Polszczyzny "Licz się ze słowami", Konkurs Matematyczny "Policz się z matematyką, Konkurs Fizyczny "Niuton Nie Pyton", XIII Konkurs Fizyczny "Komunikacja"
, Konkurs Matematyczny im. Majki Ostrowskiej.

wtorek, 10 marzec 2015 08:47

Harmonogram

Napisał

 

HARMONOGRAM REKRUTACJI
do Zespołu Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2015/2016

 

Do liceum ogólnokształcącego dla młodzieży

 

 1. Składanie podań do trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego od 11 do 22 maja 2015r.
 2. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
  •  świadectwo ukończenia Gimnazjum,
  •  wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE)
  •  dyplomy i inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia kandydata,
  •  karta zdrowia, 2 zdjęcia. do 30 czerwca 2015.
 3. Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 1 - 2 lipca 2015r.
 4. Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły. 2 lipca 2015r. godz. 12:00
 5. Potwierdzenie kandydata o woli podjęcia nauki. do 6 lipca 2015r. do godz. 12:00
 6. Ogłoszenie list kandydatów przyjętych, którzy potwierdzili wolę podjęcia nauki i kandydatów nieprzyjętych do szkoły 7 lipca 2015r. o godz.12:00

  

Do liceum ogólnokształcącego dla dorosłych

 

 1. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę:
  •  podanie,
  •  świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły zawodowej lub szkoły podstawowej (starego typu)
  •  dwa zdjęcia do 25 sierpnia 2015r.
 2. Praca Szkolnej Komisji Rekrutacyjno - Kwalifikacyjnej 26 sierpnia 2015r.
 3. Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych do szkoły. 27 sierpnia 2015r. o godz. 12:00

  

Do Gimnazjum we Frankfurcie (nauka na poziomie ponadgimnazjalnym)

 

 1. Składanie podań do ZSL w Słubicach celem udziału w projekcie polegającym na nauce w Gimnazjum we Frankfurcie
  • podanie,
  • świadectwo ukończenia klasy II gimnazjum 20 marca 2015
 2. Testowy egzamin selekcyjny z języka niemieckiego w Słubicach (I etap) 28 marca 2015r. godz. 11:00
 3. Rozmowy kwalifikacyjne w Gimnazjum we Frankfurcie (II etap) 2-3 czerwca 2015r.
 4. Pisemne potwierdzenie o przyjęciu do szkoły przez stronę niemiecką Pisma wysłane 8 czerwca 2015
 5. Spotkanie informacyjne przyjętych uczniów i ich rodziców we Frankfurcie. 22 czerwca 2015r. godz. 18:00 Frankfurt
 6. Przyjmowanie dokumentów wymaganych przez szkołę (w ZSL):
  • świadectwo ukończenia gimnazjum,
  • wyniki egzaminów gimnazjalnych (OKE), karta zdrowia, dwa zdjęcia,
  • podanie o miejsce w internacie. do końca czerwca 2015r.


Słubice, marzec 2015r.

 

czwartek, 13 marzec 2014 21:36

Kryteria 2014

Napisał

KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW do klasy pierwszej
liceum ogólnokształcącego Zespołu Szkół Licealnych im. Z. Herberta w Słubicach
na rok szkolny 2014/2015


I. ZASADY OGÓLNE

1. Szkoła prowadzi rekrutację do klas pierwszych;
- Liceum Ogólnokształcącego dla młodzieży, dla absolwentów gimnazjum,
- Liceum Ogólnokształcące dla dorosłych w formie stacjonarnej i zaocznej.

2. O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się:
- do liceum młodzieżowego - absolwenci gimnazjum,
- do liceum dla dorosłych - absolwenci gimnazjum, szkoły zawodowej i szkoły podstawowej (starego typu, 8-klasowej).

3. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych za:
- egzamin gimnazjalny, oceny z zajęć edukacyjnych,
- inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum.

4. O przyjęciu do liceum dla dorosłych decyduje konkurs świadectw.

II. ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)

1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200, w tym:
a) za wyniki egzaminu gimnazjalnego - 100 pkt.
b) za ocenę z języka polskiego - 17 pkt.
c) za ocenę z trzech zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę łącznie 48 pkt. (po 16 pkt. za każde zajęcia edukacyjne),
d) za inne osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum maksymalnie 35 punktów:
* ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 5 pkt.
* zachowanie: wzorowe – 5 pkt., bardzo dobre – 3 pkt., dobre – 1pkt.
* wolontariat i osiągnięcia sportowe maksymalnie 5 punktów w tym:
- wolontariat w którym uczeń uczestniczy systematycznie przez okres co najmniej jednego roku szkolnego – 3pkt.
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu wojewódzkim - 5 pkt,
- osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu powiatowym - 3 pkt.
* inne osiągnięcia – maksymalnie 20 punktów
- uzyskanie tytułu finalisty konkursów, turniejów i olimpiad (wykaz nr 1.) - 15 pkt. a dwóch i więcej tytułów finalisty - 20 pkt.,
- uzyskanie tytułu laureata – maksymalnie 10 pkt., gdzie tytuł laureata - 7 pkt., tytułu finalisty – 4 pkt. w konkursach (wykaz nr 2)

2. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia gimnazjum na punkty:

1) z języka polskiego:
celujący - 17 pkt.
bardzo dobry - 15 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.
2) z trzech wybranych zajęć edukacyjnych:
celujący - 16 pkt.
bardzo dobry - 14 pkt.
dobry - 10 pkt.
dostateczny - 3 pkt.

3. Liczbę punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych z wszystkich części tych egzaminów (według zaświadczenia OKE) przez wskaźnik 0,2 (zaokrąglony do całości).
Wyniki części trzeciej egzaminu gimnazjalnego na poziomie rozszerzonym (język obcy nowożytny) nie są brane pod uwagę.
Za egzamin gim. z przed 2012r. przyznawana jest łączna liczba punktów z obu części.

4. Kierunki kształcenia – klasy z przedmiotami o rozszerzonym programie nauczania i przedmiotami uzupełniającymi:

IA - politechniczna

IB - europejska

IC - humanistyczna

ID - medyczna

przedmioty rozszerzone

MATEMATYKA,

INFORMATYKA, BIOLOGIA

JĘZYK OBCY*

GEOGRAFIA,

WOS

JĘZYK OBCY*

JĘZYK POLSKI

HISTORIA,

JĘZYK. OBCY*

BIOLOGIA,

CHEMIA

JĘZYK. OBCY*

kandydat wpisuje na podaniu :wybór klasy ,wybrany język* (niemiecki lub angielski) jako rozszerzony

IA - politechniczna

IB - europejska

IC - humanistyczna

ID - medyczna

przedmioty dodatkowe

Historia i społeczeństwo

Historia i społeczeństwo

Ekonomia w praktyce

Publikacja danych

Przyroda

Publikacja danych

Teatr

Historia i społeczeństwo

Publikacja danych

5.Przewidujemy możliwość realizacji przez uczniów innych przedmiotów rozszerzonych w grupach międzyoddziałowych:

I A

I B

I C

ID

matematyka, informatyka, geografia, język obcy

geografia, historia informatyka,

język obcy

język polski, geografia,

język obcy

 

matematyka, biologia, historia, język obcy

geografia, historia, matematyka, język obcy

język polski, biologia, język obcy

 

informatyka, biologia, historia, język obcy

     

6. Przedmioty punktowane do rekrutacji za oceny na świadectwie wg. przyjętych zasad:

a) język polski - we wszystkich klasach,
b) trzy wybrane przedmioty w zależności od wyboru klasy

I A

I B

I C

ID

MATEMATYKA, BIOLOGIA

JĘZYK OBCY**

GEOGRAFIA,

WOS

JĘZYK OBCY**

HISTORIA,

WOS

JĘZYK. OBCY**

BIOLOGIA,

CHEMIA

JĘZYK. OBCY**

**obowiązkowy język obcy wybrany przez ucznia jako język rozszerzony
c) w przypadki deklaracji wyboru przedmiotów rozszerzonych realizowanych w grupach międzyodziałowych punktowane będą oceny na świadectwie odpowiednio:

I A

I B

I C

ID

matematyka, geografia, język obcy

geografia, historia,

język obcy

historia, geografia,

 język obcy

 

matematyka, historia,

język obcy

geografia, matematyka,

 język obcy

historia, biologia, język obcy

 

biologia, historia,

język obcy

     

7. W przypadku, gdyby z powodu zbyt małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1) W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w postępowaniu kwalifikacyjnym pierwszeństwo mają sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo wychowawczych i z rodzin zastępczych,

2) Kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publiczną poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia kandydata,

3) Wszelkie zasady rekrutacji reguluje rozporządzenie MENiS z dnia 20.02.2004r. oraz zarządzenie Nr 16/2014 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 26.02.2014r. w sprawie zasad rekrutacji do szkół publicznych w województwie lubuskim na rok szkolny 2014/2015.

Wykaz nr 1. Konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim organizowanych i współorganizowanych przez kuratorów oświaty zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 roku Nr 13, poz. 125 oraz z 2009r. Nr 126, poz. 1041).

Wykaz nr 2. Konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim: Ogólnopolski Konkurs Historyczny „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, Ogólnopolski Konkurs Krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, Konkurs Przyrodniczo-Łowiecki o Nagrodę im. Włodzimierza Korsaka, Konkurs ,,Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski", VI Konkurs Biblijny, Konkurs Wiedzy o Sztuce w kategoriach „Muzyka” i „Plastyka”, XXXII Lubuski Konkurs Przyrodniczy, Konkurs Fizyczny PTF ,,Świat polskiej fizyki”, Konkurs Fizyczny „Niuton Nie Pyton”, XII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy Młodzieży Gimnazjalnej, Lubuska Gimnazjalna Platforma Wiedzy, Ogólnopolski Konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II dla uczniów gimnazjum „Papież Słowianin”, Ogólnopolski Konkurs tematyczny „Losy Bliskich i Losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914-1989”, Ogólnopolski konkurs tematyczny z historii Polski pt: „W Kalejdoskopie Pamięci - Polska i Polacy w latach 1939-1989”, Ogólnopolska Olimpiada „Myśli Jana Pawła II”, Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Filmie „Zmagania z X Muzą”, Lubuski przegląd szkolnych zespołów muzycznych, Wojewódzki Konkurs „Czytanie Warte Zachodu”, Konkurs Poprawnej Polszczyzny „Licz się ze słowami”, Konkurs Matematyczny „Policz się z matematyką”, IV Gimnazjalne Spotkania Filmowe.

Kryteria przyjmowania kandydatów do klasy pierwszej i harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2014/2015 zostały przyjęte do realizacji przez Radę Pedagogiczną na posiedzeniu dnia 6 marca 2014r.

 

 

Joomla Templates - by Joomlage.com