Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI

do klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach

na rok szkolny 2024/2025

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. – rozdział 6),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r.,poz.2431).
 3. Zarządzenie nr 11/2024 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025.

 

I.          ZASADY OGÓLNE
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 2. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie zewnętrznym (max 100 pkt.), oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (max 100 pkt.).
 3. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji zawiera harmonogram rekrutacji.

 

II.        ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)
 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200 pkt.
 2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

Uzyskane punkty za świadectwo - max 100 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi, wolontariat - max 3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem- max 7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie - max 18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą) - max 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą) - max 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą) - max 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą) - max 18 pkt

 

 1. Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły punktowane są według zasady:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty konkursu przedmiotowego:

tytuł finalisty - 10 pkt., tytuł laureata 7 pkt, tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,

 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - 7pkt., tytułu finalisty konkursu interdysyplinarnego   5 pkt
 • uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‑ 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‑ 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: międzynarodowym – 4 pkt., krajowym - , wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym - 1 pkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 1. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły na punkty z języka polskiego, matematyki i z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 2. Dwa wybrane przedmioty punktowane są do rekrutacji w zależności od profilu klasy.

I A

Profil politechniczny

I B

Profil europejski

I C

Profil językowy

ID

Profil medyczny

IE

 Profil prawniczy

informatyka lub

fizyka, geografia

WOS,

geografia

j. niemiecki,

j. angielski

biologia,

chemia

WOS

historia

- WAŻNA INFORMACJA-

W roku szkolnym 2024/25 może powstać jedna klasa o powyższym profilu lub profilu mieszanym z powodu braku odpowiedniej liczby absolwentów zakwalifikowanych i chętnych do podjęcia nauki w naszym liceum.

 1. Liczbę punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych przez odpowiedni wskaźnik podany w tabeli.

Uzyskane punkty za egzamin ośmioklasisty                                                                                       max. 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                                            100% x 0,35 =35 pkt

wynik z matematyki                                                                                    100% x 0,35 =35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                                         100% x 0,30 =30 pkt

 1. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi:
  1) celującej – przyznaje się 35 punktów,
  2) bardzo dobrej – przyznaje się 30 punktów,
  3) dobrej – przyznaje się 25 punktów,
  4) dostatecznej – przyznaje się 15punktów,
  5) dopuszczającej – przyznaje się 10 punktów.

Z wybranego języka obcego nowożytnego wynosi:
1) celującej – przyznaje się 30 punktów,
2) bardzo dobrej – przyznaje się 25 punktów,
3) dobrej – przyznaje się 20 punktów,
4) dostatecznej – przyznaje się10 punktów,

5) dopuszczającej – przyznaje się 5 punktów.

 1. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.
III.      POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli z wyłączeniem dyrektora oraz nauczyciela którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
  1. Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.
  2. Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach (art. 20t ust. 7 ustawy).
  3. Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom.
  4. Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
  5. Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierających: datę posiedzenia, imiona i nazwiska składu komisji, informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję, podpisy przewodniczącego i członków komisji.
  6. Przekazanie dyrektorowi szkoły sporządzonych protokołów, list kandydatów sporządzonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 3. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 4. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 5. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 6. Załącznikiem do regulaminu jest harmonogram rekrutacji.

 

 

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.