Rekrutacja

Regulamin rekrutacji

REGULAMIN REKRUTACJI 
do klas pierwszych

Liceum Ogólnokształcącego

w Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta

na rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe ( U. z 2019r. poz. 1148 ze zm. – rozdział 6),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022r.,poz.2431).
 3. Zarządzenie nr 14/2023 Lubuskiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024.

 

I.         ZASADY OGÓLNE
 1. O przyjęcie do klasy pierwszej liceum ogólnokształcącego dla młodzieży mogą ubiegać się absolwenci szkoły podstawowej.
 1. O przyjęciu do liceum młodzieżowego i wybranej przez kandydata klasy decyduje ilość punktów uzyskanych na egzaminie zewnętrznym (max 100 pkt.), oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły (max 100 pkt.).
 2. Załącznik nr 1 do regulaminu rekrutacji zawiera harmonogram rekrutacji.

 

II.      ZASADY SZCZEGÓŁOWE (LO młodzieżowe)
 1. Liczbę punktów możliwych do uzyskania przez kandydata do klasy pierwszej w procesie rekrutacji ustala się na 200 pkt.
 2. Punkty uzyskane za oceny z zajęć edukacyjnych i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły:

Uzyskane punkty za świadectwo                                                            max 100 pkt

aktywność na rzecz innych ludzi, wolontariat                                                   max 3 pkt

świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem                 max 7 pkt

szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie                                         max 18 pkt

ocena z języka polskiego (za ocenę celującą)                                                 max 18 pkt

ocena z matematyki (za ocenę celującą)                                                        max 18 pkt

ocena z I przedmiotu (za ocenę celującą)                                                       max 18 pkt

ocena z II przedmiotu (za ocenę celującą)                                                     max 18 pkt

 

 1. Osiągnięcia kandydata wymienione na świadectwie ukończenia szkoły punktowane są według zasady:
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty konkursu przedmiotowego
  tytuł finalisty - 10 pkt., tytuł laureata 7 pkt, tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego 5 pkt.,
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim: tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 10 pkt., tytułu laureata konkursu interdysyplinarnego- 7pkt., tytułu finalisty konkursu interdysyplinarnego - 5 pkt
 • uzyskane w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - 10 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‑ 7 pkt.,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego ‑ 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – 7 pkt.,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 pkt.,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - 3 pkt.
 • uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy innych niż wymienione w punktach poprzednich, artystycznych, sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu: 
  międzynarodowym – 4 pkt., krajowym - 3pkt., wojewódzkim – 2 pkt., powiatowym - 1 pkt.
 • W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie z takich samych zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów
 1. System przeliczania ocen na świadectwie ukończenia szkoły na punkty z języka polskiego, matematyki i z dwóch wybranych zajęć edukacyjnych: celujący - 18 pkt. bardzo dobry - 17 pkt., dobry - 14 pkt., dostateczny - 8 pkt. dopuszczający- 2 pkt.
 2. Dwa wybrane przedmioty punktowane są do rekrutacji w zależności od profilu klasy.

I A

Profil politechniczny

I B

Profil europejski

I C

Profil językowy

ID

Profil medyczny

I E

Profil prawniczy

informatyka lub

fizyka, geografia

WOS,

geografia

j. niemiecki,

j. angielski

biologia,

chemia

Historia,

WOS

 1. Liczbę punktów za wyniki egzaminu zewnętrznego ustala się mnożąc sumę punktów procentowych przez odpowiedni wskaźnik podany w tabeli.

Uzyskane punkty za egzamin ośmioklasisty                                           max. 100 pkt

wynik z języka polskiego                                                          100% x 0,35 =35 pkt

wynik z matematyki                                                                100% x 0,35 =35 pkt

wynik z języka obcego nowożytnego                                         100% x 0,30 =30 pkt

 1. W przypadku osób zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, przeliczenie na punkty ocen wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły z języka polskiego i matematyki wynosi:
  1) celującej – przyznaje się 35 punktów,
  2) bardzo dobrej – przyznaje się 30 punktów,
  3) dobrej – przyznaje się 25 punktów,
  4) dostatecznej – przyznaje się 15punktów,
  5) dopuszczającej – przyznaje się 10 punktów.

 

Z wybranego języka obcego nowożytnego wynosi:
1) celującej – przyznaje się 30 punktów,
2) bardzo dobrej – przyznaje się 25 punktów,
3) dobrej – przyznaje się 20 punktów,
4) dostatecznej – przyznaje się10 punktów,
5) dopuszczającej – przyznaje się 5 punktów.

 1. Gdyby z powodu małej ilości chętnych, utworzenie klasy lub grupy z wybranymi przedmiotami rozszerzonymi nie było możliwe, Komisja Rekrutacyjna zaproponuje kandydatowi inny zestaw przedmiotów rozszerzonych.
III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Komisję rekrutacyjną powołuje dyrektor szkoły przy czym w skład komisji wchodzi co najmniej 3 nauczycieli z wyłączeniem dyrektora oraz nauczyciela którego dziecko uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • Sporządzenie listy kandydatów, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, w przypadku których zweryfikowano wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym zweryfikowano spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym.
 • Sporządzenie informacji o podjętych czynnościach (art. 20t ust. 7 ustawy).
 • Sporządzenie informacji o liczbie punktów przyznanych poszczególnym kandydatom.
 • Sporządzenie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych oraz listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
 • Sporządzenie protokołów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego zawierających: datę posiedzenia, imiona i nazwiska składu komisji, informacje o czynnościach lub rozstrzygnięciach podjętych przez komisję, podpisy przewodniczącego i członków komisji.
 • Przekazanie dyrektorowi szkoły sporządzonych protokołów, list kandydatów sporządzonych w trakcie postępowania rekrutacyjnego.
 1. Osoby wchodzące w skład komisji rekrutacyjnej są obowiązane do nieujawniania informacji o przebiegu posiedzenia komisji podjętych rozstrzygnięciach, które mogą naruszać dobra osobiste kandydata lub jego rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 4. Załącznikiem do regulaminu jest harmonogram rekrutacji.