Gimnazjum Frankfurt

Opis

 

ORGANIZACJA POLSKO-NIEMIECKIEGO PROJEKTU SZKOLNEGO


Podstawa:

a) Porozumienie w sprawie polsko niemieckiego projektu szkolnego we Frankfurcie nad Odrą, zawarte przez władze miejskie i oświatowe we Frankfurcie nad Odrą i przez Kuratora Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim oraz Starostwo Powiatowe Słubic, z dnia 1 października 2002r.
b) Pismo Lubuskiego Kuratora Oświaty o wytypowaniu Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach jako szkoły partnerskiej biorącej udział w polsko-niemieckim projekcie szkolnym razem z Miejskim Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

I. Organizacja projektu

1. Polsko - niemiecki projekt szkolny polega na prowadzeniu współpracy pomiędzy szkołą polską i niemiecką, w ramach której uczniowie polscy realizują kształcenie w zakresie szkoły ponadpodstawowej w niemieckim Gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym.

2. Szkołami biorącymi udział w polsko-niemieckim projekcie szkolnym są: Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach oraz Miejskie Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

3. Według zawartego porozumienia, każdego roku 26 polskich uczniów (absolwentów szkół podstawowych) rozpoczyna naukę na poziomie licealnym w Miejskim Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą.

4. Uczniowie polscy uczestniczący w polsko-niemieckim projekcie szkolnym spełniają obowiązek nauki zgodnie z polskimi przepisami prawa.

5. W ramach projektu Zespół Szkół Licealnych im. Zbigniewa Herberta w Słubicach, zwany dalej szkołą:
a) prowadzi rekrutację wstępną do projektu i zarazem Gimnazjum im. Karola Liebknechta, polegającą na:
- informowaniu szkół i uczniów szkół podstawowych, szczególnie województwa lubuskiego, o zasadach naboru i formie kształcenia,
- przeprowadzeniu spotkania z kandydatami i ich rodzicami,
- opracowaniu testu „selekcyjnego” z języka niemieckiego i przeprowadzeniu go,
- w oparciu o złożoną dokumentację, wytypowaniu kandydatów do II części egzaminu (46 osób),
b) na każdy rok opracowuje harmonogram zadań organizacyjno - wychowawczych,
c) odbywa stałe spotkania i konsultacje z dyrekcją Gimnazjum,
d) wyznacza koordynatora do zadań bieżących i stałego kontaktu z młodzieżą,

6. Szkoła zapewnia uczniom zamiejscowym miejsce w internacie w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach.

7. Jako szkoła biorąca udział w projekcie, prowadzi:
a) rejestrację w księdze uczniów szkoły,
b) podstawową dokumentację ucznia,
c) wydaje i uaktualnia legitymacje szkolne,
d) zapewnia miejsce w szkole w przypadku rezygnacji z Gimnazjum,
e) umożliwia udział uczniów w życiu szkoły pod opieką nauczycieli liceum,
f) sprawuje opiekę nad uczniami podczas korzystania w Zespole Szkół Licealnych z biblioteki, kawiarenki internetowej, sali gimnastycznej,
g) wydaje potrzebne zaświadczenia,
h) zapewnia opiekę zdrowotną,
i) szkoła współuczestniczy w ubezpieczeniu uczniów,
j) udziela pomocy stypendialnej w ramach posiadanych środków

II. Prawa i obowiązki uczniów uczestniczących w projekcie.

1. Uczestnik projektu ma prawo:
a) do uczestnictwa we wszystkich zajęciach edukacyjno-wychowawczych organizowanych dla uczniów w Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie, na warunkach i zasadach obowiązujących w
b) warunków pobytu w Gimnazjum, zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności,
c) ubiegania się o miejsce zamieszkania w internacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Słubicach, zgodnie z obowiązującym regulaminem,
d) posiadania legitymacji szkolnej ZSL w Słubicach,
e) udziału w organizowanych przez liceum (w ZSL w Słubicach) oraz internat (w CKZiU w Słubicach) imprezach szkolnych lub środowiskowych, konkursach, zajęciach pozalekcyjnych pod opieką koordynatora, wychowawcy internatu bądź innego nauczyciela liceum lub CKZiU w Słubicach, na prawach równorzędnych z pozostałymi uczniami lub wychowankami internatu,
f) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbiorów, na zasadach określonych przez dyrektora szkoły,
g) korzystania z porad pedagoga szkolnego liceum,
h) korzystania z pomocy stypendialnej,
i) zgłaszania swoich uwag do koordynatora Zespołu Szkół Licealnych, w sytuacjach drażliwych bezpośrednio do dyrekcji Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach.

2. Uczestnik projektu ma obowiązek:
a) przestrzegać statutu liceum ogólnokształcącego (w zakresie uczestnika polsko-niemieckiego projektu szkolnego),
b) przestrzegać regulaminów obowiązujących w Miejskim Gimnazjum im. Karola Liebknechta we Frankfurcie nad Odrą; nadzór pedagogiczny w Gimnazjum sprawuje dyrektor Gimnazjum,
c) podporządkować się wymaganiom stawianym mieszkańcom internatu zgodnie z obowiązującym regulaminem; nadzór pedagogiczny w internacie sprawuje dyrekcja Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego;
d) udziału w zajęciach edukacyjnych organizowanych przez Gimnazjum;
e) dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz kolegów;
f) dbania o honor i tradycję narodowe;
g) przestrzegania obowiązujących w państwach Unii Europejskiej norm współżycia cechujących się tolerancją, poszanowaniem zwyczajów, praw i godności innych osób,

3. W przypadku łamania zasad współżycia, nieprzestrzegania regulaminów, w stosunku do uczestników projektu stosowane będą odpowiednio kary przewidywane:
- regulaminem Gimnazjum,
- regulaminem mieszkańca internatu,
- regulaminem ucznia liceum ogólnokształcącego.

4. Uczestnik projektu, który złamie przepisy prawa lub nie zastosuje się bądź rażąco naruszy przepisy prawa szkolnego określone w odpowiednich regulaminach (pkt. II podpunkt 3.) może zostać skreślony z listy uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Licealnych w Słubicach, co jest równoznaczne z utraceniem prawa do uczestniczenia w polsko-niemieckim projekcie szkolnym.

5. Skreślenie następuje, jeśli rozmowy, upomnienia, nagana przewidziane Szkolnym Regulaminem Nagród i Kar (załącznik Nr 9 do Statutu ZSL w Słubicach) nie zmieniają postępowania na lepsze.

6. Decyzję o skreśleniu z listy uczniów podejmuje rada pedagogiczna ZSL w Słubicach po wcześniejszym uzgodnieniu stanowiska w tej sprawie z dyrekcją Gimnazjum we Frankfurcie.

III. Zasady rekrutacji

1. Kandydat składa podanie i wymagane dokumenty do Zespołu Szkół Licealnych w Słubicach w terminie wcześniej ustalonym przez dyrekcje szkół biorących udział w projekcie.

2. Kandydat uczestniczy, w terminie ustalonym przez dyrekcję Gimnazjum i liceum, w I etapie egzaminu w tzw. „Teście selekcyjnym”, (wybranych zostaje 46 kandydatów)

3. II etap egzaminu (rozmowa z komisją w języku niemieckim) przeprowadza strona niemiecka (wybranych zostaje 26 kandydatów).

4. Ostateczny wykaz uczniów przyjętych do szkoły jest ogłaszany w połowie czerwca przez stronę niemiecką, która jednocześnie pisemnie informuje stronę polską o wynikach rekrutacji.

We use cookies
Ta strona wykorzystuje pliki cookies jak każda inna strona. Więcej na ten temat przeczytasz w Polityce prywatności i plików cookies.  Wchodząc na stronę wyrażasz na nie zgodę według ustawień Twojej przeglądarki. Możesz je w każdej chwili zmienić, a jeśli tego nie zrobisz przeglądanie strony nastąpi z wykorzystaniem tych plików.